Czym się zajmujemy, czyli nasza Pełna oferta

Kreujemy nowy, lepszy i skuteczniejszy wizerunek Twojego biznesu.

Tworzymy identyfikacje wizualną, strony i aplikacje internetowe.
Zajmujemy się reklamą i promocją twojej firmy w sieci jak i poza nią.

Przeczytaj czym się zajmujemy i dlaczego tego potrzebujesz.

P.S. Na stronie “O nas” dowiesz się dlaczego jesteśmy w tym lepsi, niż inni.

Wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy to bardzo istotny aspekt
Kompleksowa pomoc marketingowa czyli Kreacja wizerunku firmy

Inwestycja w wizerunek to najlepszy, najłatwiejszy i najszybszy sposób na przekonanie klienta do swojej oferty.

Pierwsze wrażenie potencjalnego klienta o Twojej firmie zadecyduje czy powierzy Ci swoje ciężko zarobione pieniądze.

Zadbaj o to, by wizerunek przedstawiał Twoją ofertę w najlepszy możliwy sposób, aby klienci byli przekonani, że trafili w odpowiednie miejsce.

Identyfikacja wizualna to twarz twojej firmy, zadbaj o to by prezentowała się doskonale

identyfikacja wizualna

Stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej to fundament w kreacji pozytywnego wizerunku firmy.

Logo jako jej najważniejszy element jest „twarzą” każdego biznesu, o ogromnej sile marketingowej i informacyjnej. 

Promocja i reklama to bardzo istotne aspekty nawet najmniejszej firmy

Promocja i reklama

Nawet naj­lep­szy pro­dukt czy usługa nie odnie­sie suk­cesu, jeżeli nikt o niej nie usłyszy czy też sku­tecz­nie nie prze­mówi do kon­su­men­tów, 

Kom­plek­sowo reali­zu­jemy pro­mo­cję mar­ke­tin­gową wykorzystując siłę social media, materiałów drukowanych (POS) i innych nietuzinkowych form reklamy.


Projektujemy responsywne strony internetowe z systemem CMS
Najskuteczniejsza forma reklamy czyli Strony internetowe

Fundamentem każdej firmy, start-up'u lub usługi jest strona internetowa.

To twoja przystań w sieci.

To właśnie do niej będą "przybijać" Twoi potencjalni klienci, a o tym czy zostaną, zdecyduje sposób w jaki jest zaprojektowana.

Zobacz w jaki sposób projektujemy strony internetowe.

Bez dobrego planu, nie uda się zrealizować dobrego projektu strony internetowej

planowanie

Odpo­wied­nie zapla­no­wa­nie reali­za­cji jest klu­czowe, nie­za­leż­nie od rodzaju pro­jektu.

Zada­jemy pyta­nia i słu­chamy odpo­wie­dzi by lepiej poznać Twoje ocze­ki­wa­nia odno­śnie pro­jektu i stwo­rzyć to czego naprawdę potrze­bu­jesz.

Projektowanie layoutu to nie tylko estetyczna grafika

projektowanie

Pro­ces ten nie polega wyłącz­nie na stwo­rze­niu przy­jem­nej dla oka gra­fiki.

Strona firmy lub pro­duktu musi być przy­jemna w użyt­ko­wa­niu, a klu­czowe z punktu widze­nia biznesu infor­ma­cje powinny być łatwe do odna­le­zie­nia i zro­zu­mie­nia.

Programowanie szablonu strony www to bardzo istotna kwestia

programowanie

Nawet naj­pięk­niej­szy pro­jekt gra­ficzny będzie bez­u­ży­teczny, jeżeli zosta­nie zapro­gra­mo­wany w nie­wła­ściwy spo­sób.

Szyb­kie i pra­wi­dłowe wyświe­tla­nie strony nie­za­leż­nie od urzą­dze­nia to klu­czowe aspekty, nad któ­rymi powinni pra­co­wać pro­fe­sjo­na­li­ści.

Analiza odbiorców strony www jest nie mniej ważna od wyglądu czy funkcjonalności strony

Finalizacja

Po wdro­że­niu strony przy­stę­pu­jemy do jej moni­to­ro­wa­nia.

Uży­wane przez nas narzę­dzia ana­li­tyczne umoż­li­wiają inter­pre­ta­cję zacho­wa­ń użyt­kow­ni­ków, na pod­sta­wie któ­rej będziemy w sta­nie w jesz­cze lep­szy spo­sób zapre­zen­to­wać Twój biznes w oczach klien­tów.


Pomagamy jeszcze w kilku innych aspektach. Pozostała oferta

Inne

Poza kre­acją wize­runku i two­rze­niem stron inter­ne­to­wych, poma­gamy w mniej­szych, lecz cią­gle istot­nych aspek­tach.

Dla naszych klien­tów:

- hostu­jemy strony inter­ne­towe

- kon­fi­gu­ru­jemy fir­mową skrzynkę e-mail

- wyko­nu­jemy foto­gra­fię pro­mo­cyjną

- two­rzymy aukcje alle­gro

- dzie­limy się infor­ma­cjami o narzę­dziach uła­twia­ją­cych pracę