Kilka słów O nas

Dowiedz się więcej o tym jak pracujemy i co jest dla nas ważne i dlaczego jesteśmy lepsi od innych.

Przeczytaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

Poznaj nas lepiej.

najwazniejsi-sa-ludzie.png
Wiemy, kto jest najważniejszy

Jesteśmy agencją reklamową, która pamięta, że w biznesie najważniejsi są ludzie.

Razem z Tobą, potencjalny kliencie, tworzymy projekty właśnie dla nich. Takie podejście wymaga zaangażowania i otwartości umysłu. Obustronnego.

Podkreślamy Twoje zaangażowanie w projekt, ponieważ jest ono kluczowe. Bez Ciebie nie stworzymy czegoś co naprawdę przemówi do Twoich klientów. Ty znasz ich najlepiej.

klucz-do-zrozumienia-klienta.png
Rozumiemy, co liczy się najbardziej

Podziwiamy odwagę tych, którzy twierdzą, że odkryli receptę na sukces.

Po latach praktyki uczciwie stwierdzamy, że jej nie znamy. Sądzimy, że mamy do zaoferowania coś lepszego i bardziej realnego.

To umiejętności, wiedza i empatia, które pozwalają osiągnąć cel. Wiemy co działa, a co nie. Na co zwracać uwagę, a co jest nieistotne. Wiemy jakie pytania zadać, w jaki sposób spojrzeć na problem by dogłębnie go zrozumieć i rozwiązać.

Potrafimy zrozumieć twojego klienta i spełnić JEGO oczekiwania.

wskaznik-sukcesu.png
Znamy prawdziwy wskaźnik sukcesu

Obecnie na rynku jest zbyt wiele firm, które mówią Ci to, co chcesz usłyszeć tylko po to, żebyś zdecydował się na ich usługi.

Często w takim przypadku duża część ich działań zamiast koncentrować się dookoła Twoich klientów, skupia się na Tobie.

Potrzeby Twoich klientów, są marginalizowane i schodzą na dalszy plan.

Działamy inaczej. W trakcie współpracy jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy zgadzać się z Twoimi propozycjami. Również nie wszystkie nasze pomysły przypadną ci do gustu. W chwilach różnicy zdań, obie strony muszą pamiętać o jednym.

Gramy do jednej bramki. Nasz cel jest ten sam. Nasze działania mają sprawić by Twoja oferta była atrakcyjniejsza i skuteczniejsza. Sukces projektu nie jest mierzony ilością uśmiechów w trakcie pracy. Prawdziwym wskaźnikiem sukcesu projektu jest zadowolenie twoich klientów. Jesteśmy przekonani, że to jedyna droga do satysfakcjonującej obie strony współpracy.

Kto, co i jak, czyli Nasz zespół

Jeste­śmy agen­cją inte­rak­tywną.

Pra­cu­jemy zdal­nie z róż­nych zakąt­ków Pol­ski, głów­nie z Wro­cła­wia, Łodzi i Czę­sto­chowy.

Dzięki nowo­cze­snym roz­wią­za­niom tech­no­lo­gicz­nym, odle­głość od klienta w więk­szo­ści przy­pad­ków nie sta­nowi pro­blemu. Mimo to, jesteśmy otwarci na spotkania twa­rzą w twarz.

Mateusz Wolniak - Founder, Graphic designer & front-end developer

Mateusz Wolniak

Founder, graphic designer, front-end developer & brand manager.

michalh.jpg

Michał Hepner

Co-founder, back-end developer, project manager.

blank.jpg

Katarzyna Grzelak

Młodszy Specjalista ds. Marketingu, fotograf.

Chcesz u nas pracować? Zobacz kogo szukamy

Może właśnie ty?

Stale szukamy osób do zespołu. Zobacz kogo szukamy.


Sposób w jaki realizujemy projekty Etapy współpracy
Porozumienie w sprawie realizacji to kluczowa kwestia

Porozumienie

Poro­zu­mie­nie jest klu­czowe dla bez­kon­flik­to­wego prze­biegu współ­pracy.

Wie­rzymy, że przej­rzy­stość w kwe­stiach wyna­gro­dze­nia, pro­cesu reali­za­cji i ter­minu jego zakoń­cze­nia to jedyna droga do satys­fak­cjo­nu­ją­cej, part­ner­skiej współ­pracy.

Zaplanowanie strategii działań to kluczowy etap realizacji

Planowanie

Naj­waż­niej­szym eta­pem każ­dej reali­za­cji jest zapla­no­wa­nie stra­te­gii dzia­ła­nia.

Pytamy i słu­chamy odpo­wie­dzi aby lepiej poznać Twoje ocze­ki­wa­nia odno­śnie pro­jektu i stwo­rzyć to czego naprawdę potrze­bu­jesz.

Ana­li­zu­jemy, badamy i radzimy w jaki spo­sób możemy zre­ali­zo­wać pro­jekt, z któ­rego wszy­scy będziemy zado­wo­leni.

Realizacja projektu

Realizacja

Nie­za­leż­nie od typu i roz­miaru pro­jektu korzy­stamy ze spraw­dzo­nych narzę­dzi wspo­ma­ga­ją­cych reali­za­cję w zakre­sie zarzą­dza­nia zada­niami, gro­ma­dze­nia infor­ma­cji, komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i zewnętrz­nej.

Zgod­nie z zapla­no­wa­nym har­mo­no­gra­mem będziemy infor­mo­wać Cię o postę­pach w reali­za­cji.

Tutaj dzieje się naj­wię­cej.

Finalizacja projektu to proces

Finalizacja

Prace nad pro­jek­tem nie koń­czą się wraz z jego zaak­cep­to­wa­niem.

Aby zwe­ry­fi­ko­wać zało­że­nia pro­jek­towe poma­gamy w moni­to­ro­wa­niu i ana­li­zie zacho­wań odbior­ców.

Trzy­mamy rękę na pul­sie, do samego końca i jesz­cze dłu­żej.

Firmy, którym pomogliśmy Nasi klienci

  • Rze­czowe podej­ście do mar­ke­tingu oparte na pasji, wie­dzy i doświad­cze­niu. Dobry kon­takt i ter­mi­nowa reali­za­cja pro­jek­tów. Bar­dzo pomocni, pole­cam.
  • W trak­cie wie­lo­let­niej współ­pracy z suk­ce­sem zre­ali­zo­wa­li­śmy kil­ka­na­ście pro­jek­tów. Dyspo­zy­cyj­ność, komu­ni­ka­tyw­ność i duża wie­dza, którą chęt­nie się dzielą spra­wia, że współ­praca z nimi to przy­jem­ność.
  • Dzięki współ­pracy z cede­sign moja oferta pre­zen­tuje się znacz­nie lepiej niż oferta kon­ku­ren­cji co prze­kłada się na lep­szą sprze­daż. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam.
  • Rze­telna, szybka i przede wszyst­kim ter­mi­nowa reali­za­cja. Zaan­ga­żo­wa­nie w pro­jekt, dobra komu­ni­ka­cja i orga­ni­za­cja pracy. Firma godna pole­ce­nia.
  • Pod­czas współ­pracy Pan Mate­usz dał się poznać jako osoba bar­dzo kre­atywna. Wysu­wane przez niego pomy­sły były świeże a ich reali­za­cja ter­mi­nowa i dokładna.
Żeby każdy mógł zaoszczędzić czas, publikujemy odpowiedzi na ... Często zadawane pytania

W czym możecie mi pomóc?

Zaj­mu­jemy się ogól­nie pojętą pro­mo­cją i reklamą w inter­ne­cie. Jeżeli chcesz roz­re­kla­mo­wać swoją firmę, stwo­rzyć stronę inter­ne­tową, wydru­ko­wać ulotki czy wizy­tówki, pisz śmiało. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz w zakładce „czym się zaj­mu­jemy”. Pomo­żemy w reali­za­cji pro­jektu od początku do końca. 

Jakie macie doświadczenie w realizacji projektów?

Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, pod­czas któ­rego zre­ali­zo­wa­li­śmy dzie­siątki pro­jek­tów. Zdo­by­li­śmy solidną dawkę wie­dzy i doświad­cze­nia nie­zbędną by z nawiązką spro­stać wyma­ga­niom i potrze­bom sta­wia­nymi przez małe i śred­nie firmy. Naszą ener­gię sku­piamy głów­nie na małych fir­mach, ponie­waż naj­le­piej rozu­miemy ich pro­blemy i bolączki.

Jak szybko mogę spodziewać się wstępnej wyceny projektu?

Zależ­nie od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i rodzaju pro­jektu, DARMOWĄ wstępną wycenę reali­zu­jemy w ciągu 1–3 dni. W przy­padku skom­pli­ko­wa­nych pro­jektów, któ­rych wycena pochła­nia znaczną ilość czasu, roz­pa­tru­jemy tę kwe­stię indy­wi­du­al­nie. W momen­cie nawią­za­nia współ­pracy two­rzymy szcze­gó­łową spe­cy­fi­ka­cję pro­jektu, na pod­sta­wie któ­rej pre­cy­zyj­nie wyce­niamy pro­jekt i czas jego reali­za­cji.

Jak przebiega współpraca z wami i jakie są jej warunki?

W dużym skró­cie, wie­rzymy w part­ner­stwo i trans­pa­rent­ność. Nie ukry­wamy żad­nych kosz­tów, zapew­niamy wspar­cie w zakre­sie ofe­ro­wa­nych przez nas usług, dajemy cza­sową gwa­ran­cję na część naszej oferty. Etapy współ­pracy opi­sa­li­śmy wyżej. Dokład­niej opi­sane warunki współ­pracy znaj­dziesz na naszym blogu.

Gdzie mogę się z wami spotkać?

Jeste­śmy agen­cją inte­rak­tywną, nie posia­damy jed­nego biura, a pra­cu­jemy zdal­nie z róż­nych czę­ści Pol­ski. Miesz­kamy bądź czę­sto bywamy w nastę­pu­ją­cych mia­stach: Wro­cław, Łódź, Kra­ków, Kato­wice, Czę­sto­chowa.

Co jeśli wasza praca nie będzie mi się podobać?

Taka sytu­acja naj­czę­ściej może mieć miej­sce w przy­padku prac gra­ficz­nych. Two­rzymy je na pod­sta­wie wytycz­nych usta­lo­nych w fazie pla­no­wa­nia, dodat­kowo w trak­cie prac na bie­żąco kon­tak­tu­jemy się z Tobą, więc Twoje nie­za­do­wo­le­nie jest mało praw­do­po­dobne. Drobne poprawki czy zmiany to nie pro­blem, wiedz jed­nak, że nie reali­zu­jemy ich bez namy­słu. Pamię­taj, zatrud­niasz nas, aby­śmy słu­żyli Ci naszą wie­dzą i doświad­cze­niem. Prze­czy­taj o tym wię­cej na blogu.

Czy będę mógł/mogła edytować stronę internetową samodzielnie?

Tak. Prze­pro­wa­dzamy krót­kie prze­szko­le­nie z użyt­ko­wa­nia sys­temu CMS, z któ­rego korzy­stamy. Wraz z dodat­ko­wymi mate­ria­łami na blogu, będziesz w sta­nie mody­fi­ko­wać swoją stronę bez zna­jo­mo­ści pro­gra­mo­wa­nia.

Czy oferujecie zniżki lub rabaty?

Wszystko zależy od sytu­acji. Naj­le­piej zapy­taj. Lojalni klienci zawsze mogą na coś liczyć ;) Nagra­dzamy rów­nież osoby pole­ca­jące klien­tów.

Czy szukacie współpracowników?

Tak! Zaw­sze jeste­śmy chętni na nawią­za­nie współ­pracy. Skon­taktuj się z nami lub zaj­rzyj do zakładki kariera, jeżeli chciał­byś dla nas pra­co­wać. Zachę­camy do kon­taktu, nawet gdy nie pro­wa­dzimy rekru­ta­cji na pożą­dane przez Cie­bie sta­no­wi­sko.

Czym się NIE zajmujecie?

Na chwilę obecną nie two­rzymy mate­ria­łów video i innych rich media. Nie zaj­mu­jemy się rów­nież gra­fiką 3d/mo­de­lo­wa­niem. Pra­cu­jemy nad moż­li­wo­ścią two­rze­nia apli­ka­cji mobil­nych.

W czym się specjalizujecie?

Spe­cja­li­zu­jemy się w two­rze­niu stron inter­ne­to­wych, zaczy­na­jąc od pro­stych stron wizy­tó­wek, aż po skom­pli­ko­wane apli­ka­cje – te lubimy naj­bar­dziej.

Dla kogo najczęściej pracujecie?

Naj­czę­ściej pra­cu­jemy dla małych przed­się­biorstw, które zdają sobie sprawę z klu­czo­wej roli pro­mo­cji. Pra­cu­jemy rów­nież dla innych firm czy agen­cji.

Znam kogoś, kto zrobi mi X taniej i szybciej, dlaczego miałbym skorzystać z waszych usług?

Wyobraź sobie, co robisz gdy Twoje dziecko dostaje nagle wysoką gorączkę. Nie szu­kasz JAKIEGOŚ leka­rza. Szu­kasz naj­lep­szego leka­rza. Z tanimi usłu­gami zawsze wiąże się kom­pro­mis jako­ściowy i ryzyko, któ­rego nie pod­jął­byś się, gdyby cho­dziło o zdro­wie dziecka. Twój biznes to Twoje dziecko. Nie wybie­raj dla niego pół­środ­ków. To ni­gdy się nie opłaca.

Potrzebuję projektu na już. Pomożecie?

W więk­szo­ści przy­pad­ków reali­za­cja pro­jektów „na już” powo­duje powsta­nie jesz­cze więk­szych opóź­nień a w dłuż­szym okre­sie, zwięk­sze­nia kosz­tów pro­jektu. Nie powiemy Ci, że damy radę, tylko po to, żeby zdo­być zle­ce­nie, z któ­rego potem nie będziemy mogli się wywią­zać. Jeżeli pro­jekt jest moż­liwy do zre­ali­zo­wa­nia w krót­kim ter­mi­nie, doli­czamy dodat­kowo 10–20% war­to­ści zle­ce­nia. Zobacz dla­czego (link do bloga z tym tema­tem).

Czy pobieracie zaliczki i w jakiej formie się rozliczacie?

Tak, zależ­nie od wiel­ko­ści i rodzaju zle­ce­nia, od 30 do 50% peł­nej kwoty. W przy­padku rezy­gna­cji klienta z pro­jektu po roz­po­czę­ciu pracy, zwrot kosz­tów nie obo­wią­zuje. Akcep­tu­jemy prze­lewy ban­kowe i pay­pal.

Czy fakt, że nie ma was w moim mieście ma znaczenie?

Dla więk­szo­ści reali­za­cji nie ma to żad­nego zna­cze­nia – więk­szość wyko­ny­wa­nej pracy ma swój wynik w cyfro­wym świe­cie, a w dzi­siej­szych cza­sach narzę­dzia i tech­no­lo­gia umoż­li­wia pracę zdalną. Oczy­wi­ście spo­tka­nia rów­nież wcho­dzą w grę. Skon­tak­tuj się z nami, zoba­czymy co da się zro­bić.

Zmieniłem/am zdanie odnośnie koncepcji projektu, który już realizujecie. Co teraz?

W przy­padku wystą­pie­nia istot­nych zmian kon­cep­cji, które wykra­czają poza począt­kowe usta­le­nia w momen­cie, gdy pro­jekt jest w zaawan­so­wa­nym sta­dium reali­za­cji, zmiany będą wią­zać się z dodat­ko­wymi opła­tami i prze­dłu­żo­nym ter­mi­nem reali­za­cji. Dla­tego tak ważne jest odpo­wied­nie prze­dys­ku­to­wa­nie pro­jektu i usta­le­nie większ­ści spraw na samym poczatku.

Jak wyglądają kwestie praw autorskich / majątkowych / zachowania poufności itd?

Po opła­ce­niu fak­tury na zle­ce­nio­dawcę prze­no­szone są pełne prawa mająt­kowe. Zastrze­gamy sobie prawo do umiesz­cze­nia pro­jektu w port­fo­lio. Jeżeli pro­jekt wymaga pouf­no­ści, pro­simy o taką infor­ma­cję przy roz­po­czę­ciu współ­pracy. Zobacz na blogu pełny opis kwe­stii for­mal­nych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami